Algemene Huur Afspraken

 

 

Almere Tours

Operetteweg 88

1323VC Almere, NL

0615178155

info@almeretours.com

 

Let op:

Deelname aan alle activiteiten van Almere Tours 100% op eigen risico. Instructie van personeel dient te worden opgevolgd.  Op kleding en/of schoeisel kunnen olie en/of vlekken komen, houd hier rekening mee.

 

Regel 1     Joe heeft altijd gelijk

 

Regel 2     Zo niet, zie regel 1

 

 

 •  
 • Artikel 1

 

De huurder wordt geacht de solex in goede staat te hebben ontvangen. Almere Tours wordt geacht de solex in goede staat te hebben afgeleverd.

 

 

 • Artikel 2

 

A  De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige

schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde solex toegebracht of

ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de spartamet contant aan Almere Tours voldoen.

B  Het rijden van een spartamet is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een rijbewijs AM, A of B.

 

 •  
 • Artikel 3

 

Huurder draagt de volle wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

 

 •  
 • Artikel 4

 

Almere Tours is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele afgegeven waarborg te verrekenen, onverminderd het recht van Almere Tours op aanvullende schadevergoeding.

 

 •  
 • Artikel 5

 

Almere Tours is ten allen tijde gerechtigd om de gehuurde spartamet naar vermeend misbruik in te nemen.

 

 

Artikel 6

De huurder zal als een goed beheerder de hem verhuurde spartamet verzorgen en deze

overeenkomstig de bestemming gebruiken.

 

 •  
 • Artikel 7

 

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde spartamet aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

 

 •  
 • Artikel 8

 

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden. Bij tijds overschrijding geld een tarief van € 5 per 15 minuten per fiets.

 

 •  
 • Artikel 9

 

Ondergetekende dient zich gedurende de huurperiode ten alle tijden te houden aan de Nederlandse wet. Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het

plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

 1. a) Alcohol,drugs en/of medicijnen te gebruiken (die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden) voor en tijdens de rit.
 2. b) De trottoirbanden op en af te rijden.
 3. c) Met de spartamet tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
 4. d) Een of meerdere personen te vervoeren.

 

 •  
 • Artikel 10

 

Het huren van de spartamet geschiedt op eigen risico. Almere Tours kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade hoe ook ontstaan of verkregen gedurende de huurperiode, aan huurder, derden en/of goederen.

 

 •  
 • Artikel 11

 

Bij reservering dient 10% van de overeenkomst binnen 8 dagen te worden overgemaakt

op rekeningnummer: NL79.ABNA.0246819421 Het resterende bedrag van de overeenkomst dient 4 weken voor aanvang van de tocht overgemaakt te worden.

 

 

 • Artikel 12

 

Almere Tours heeft het recht om onder bepaalde weersomstandigheden, zonder kosten wederzijds, activiteiten te annuleren als de veiligheid in gevaar komt, dit ter beoordeling van de verhuurder.

 

 

Gegevens huurder:

 

Naam:       _________________________________

 

Adres:       _________________________________            

 

Plaats:      _________________________________

 

Rijbewijs                    ja                            nee  

 

Rijbewijs Nummer/Land/Vervaltijd: _______________________________________    

 

 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van onze afspraken

 

 

Datum: __________________              Handtekening: ______________________